Wiadomości ze Świata Finansów

Nowe składki ZUS na 2019 rok

Znamy już nowe składki ZUS, jakie obowiązywać będą przedsiębiorców w 2019 roku. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą składki o 7,3% wyższe niż w roku 2018. Tym samym, comiesięczna danina na rzecz ZUS wyniesie ponad 1300 zł.

Od stycznia 2019 roku poważne zmiany czekają przedsiębiorców w zakresie obowiązkowych składek ZUS. Najmniejsze firmy przestaną płacić składki w formie stałej, ryczałtowej kwoty. Opłaty na rzecz ZUS ma bowiem zależeć od wysokości osiąganych przez te firmy przychodów.

Niższe składki ZUS w 2019 roku obowiązywać będą jednak tylko tych przedsiębiorców, którzy w 2018 roku osiągnęli przychody nie wyższe niż 63 tys. zł. Pozostałe firmy zapłacą składki ZUS według dotychczasowych zasad. A składki te, niestety, ponownie ulegną podwyższeniu.

W ostatnich dniach rząd przyjął założenia do projektu budżetu na rok 2019. Z dokumentu opublikowanego przez ministerstwo finansów możemy dowiedzieć się m.in. o tym, na jakim poziomie ustalona została wartość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na rok 2019. To właśnie poziom tego prognozowanego wynagrodzenia decyduje o tym, jak wysokie będą składki ZUS płacone przez przedsiębiorców w kolejnym roku. Podstawa wymiaru składek kalkulowana jest bowiem jako 60% tego przewidywanego wynagrodzenia.

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 2019 rok zostało przyjęte na poziomie znacznie wyższym niż w roku 2018. Wzrosło ono z 4443 zł w roku 2018 do aż 4765 zł w roku 2019.

Podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60% tej kwoty czyli 2859,00 zł.

Tak duży wzrost wartości bazowej oznacza również wysoki wzrost składek ZUS na rok 2019. I tak, minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2019 wynosić będą odpowiednio:

Wysokość składek dla przedsiębiorców podlegających ogólnym zasadom
Podstawa wymiaru 2859,00 zł
Rodzaj ubezpieczenia stawka % Składki ZUS na 2019 rok Wzrost w stosunkudo roku 2018
Emerytalne 19,52 % 558,08 zł wzrost o 37,72 zł
Rentowe 8,00 % 228,72 zł wzrost o 15,46 zł
Chorobowe 2,45 % 70,05 zł wzrost o  4,74 zł
Wypadkowe 1,80 % 47,75 zł wzrost o  3,23 zł
Fundusz Pracy 2,45 % 70,05 zł wzrost o  4,74 zł
Łącznie składki ZUS
bez składki zdrowotnej

974,65 zł

wzrost o  65,89 zł (7,3%)

 

Na dzień dzisiejszy, znamy jedynie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, a więc wysokość składki emerytalnej, rentowej, wypadkowej i chorobowej oraz składki na Fundusz Pracy.

Wciąż nie znamy jednak wysokości nowej składki zdrowotnej.

 

Wzrosną również składki dla nowych firm

W ostatnich dniach rząd przyjął również propozycję podwyższenia płacy minimalnej.

W 2019 roku, wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie z dotychczasowych 2100 zł do poziomu 2250 zł. Oznacza to wzrost o 7,1%. O tyle też wzrosną ulgowe składki ZUS dla nowych firm.

Od stycznia 2019 r. podstawa wymiaru wzrośnie do kwoty 675 zł. W związku z tym ulgowe składki ZUS wzrosną do następujących wartości:

Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców
Podstawa wymiaru 675,00 zł
Rodzaj ubezpieczenia stawka % Składki preferencyjne od stycznia 2019 r.
Emerytalne 19,52 % 131,7zł
Rentowe 8,00 % 54,00 zł
Chorobowe 2,45 % 16,54 zł
Wypadkowe 1,67 % 11,27 zł
Łącznie składki ZUS
bez składki zdrowotnej

213,57 zł

 

Podobnie jak w przypadku standardowych składek, do powyższych wartości należy doliczyć jeszcze składkę zdrowotną, która wyniesie ok. 345 zł. Oznacza to, że łączne składki ZUS płacone przez nowych przedsiębiorców w 2019 roku wyniosą ok. 558 zł.

Źródło: ZUS

Duże zmiany w prowadzeniu akt osobowych od 2019 r.

Obecnie dokumentację pracowniczą przechowuje się przez 50 lat od zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika. Od 2019 roku termin przechowywania dokumentacji pracowniczej ulegnie skróceniu do 10 lat. Zmianie ulegnie również sposób przechowywania tej dokumentacji, którą pracodawcy będą mogli prowadzić w postaci elektronicznej.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wejdzie w życie ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.
Ustawa przewiduje, że pracodawcy będą mogli przechowywać akta pracownicze 10, a nie 50 lat, bo ZUS będzie dysponował wszystkimi danymi potrzebnymi do uzyskania świadczeń i ustalenia ich wysokości. Aby w pełni zabezpieczyć interesy pracowników, możliwość skorzystania z nowego rozwiązania została podzielona na 2 przypadki.

Pracownicy zatrudnieni od 1 stycznia 2019 r.

Dokumentacja pracowników zatrudnionych po 1 stycznia będzie przechowywana 10 lat. Pracodawcy będą przesyłać do ZUS rozszerzone imienne raporty miesięczne pracowników i zleceniobiorców. W raportach znajdą się dane potrzebne do ustalenia wysokości emerytury lub renty (m.in. wysokość przychodu za konkretny okres). Dane te ZUS zapisze na koncie ubezpieczonego. Dzięki temu pracownicy nie będą musieli udowadniać przed ZUS historii swojego zatrudnienia i uzyskiwać od byłego pracodawcy np. zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.


Pracownicy zatrudnieni od 1 stycznia 1999 do 31 grudnia 2018 r.

Pracodawca będzie mógł również skrócić do 10 lat okres przechowywania dokumentacji obecnych lub byłych pracowników, którzy zostali zatrudnieni po 1998 r. a przed 1 stycznia 2019 r. Pracodawca skorzysta z tego rozwiązania jeśli złoży w ZUS raport informacyjny, w którym znajdą się informacje niezbędne do wyliczenia emerytury lub renty konkretnego pracownika. Nie musi tego robić, ale jeśli już się zdecyduje, będzie to także decyzja na przyszłość – niepodlegająca zmianie i dotycząca wszystkich pracowników. Jeżeli pracodawca nie przekaże raportów informacyjnych, będzie zobowiązany przechowywać dokumentację pracowniczą 50 lat.


Więcej dokumentów i wydłużony okres archiwizacji

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem w nowych aktach pracowniczych mają być cztery, a nie jak dotychczas trzy części. Nowa część C będzie zawierała dokumenty związane z czasem pracy, a dotychczasowa część C stanie się częścią D. Oznacza to, że akta rozrosną się do niebotycznych rozmiarów, gdyż miesięcznie może się w nich pojawiać nawet kilkanaście kolejnych dokumentów (dotyczących jednego pracownika).

Znacznie wydłuży się także okres przechowywania akt pracowniczych. Dotychczas bowiem dokumentacja czasu pracy była przechowywana przez pracodawców przez okres 3 lat. Tyle bowiem – zgodnie z art. 291 k.p. – wynosi okres przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. Po zmianach, jeśli dokumentacja czasu pracy stanie się częścią akt osobowych, będzie musiała być przechowywana analogicznie jak reszta akt, czyli przez 10 lub 50 lat. A to oznacza wielokrotne wydłużenie okresu przechowywania takich dokumentów i podniesienie kosztów archiwizacji danych przez pracodawców.


Pensja domyślnie na konto

W ustawie znalazła się jeszcze zmiana, która dostosowuje prawo do oczekiwań pracowników i pracodawców. Pensja będzie wypłacana domyślnie na konto pracownika. Żeby dostać ją w gotówce, pracownik będzie musiał złożyć pracodawcy stosowne oświadczenie. Dzisiaj jest odwrotnie. Domyślną formą jest wypłata wynagrodzenia w gotówce.

Zmiany w stawkach VAT

Ministerstwo Finansów zapowiada uproszczenia w zakresie rozliczeń VAT. Nie będzie trzeba odwoływać się do PKWiU 2008. W klasyfikacji towarów przy określaniu prawidłowej stawki VAT ma pomóc Nomenklatura Scalona

Z uwagi na czasowy charakter stosowania do celów VAT Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług istnieje potrzeba dokonania zmian w przepisach VAT związanych z określeniem sposobu identyfikowania towarów i usług, w szczególności na potrzeby określenia zakresu stawek obniżonych.

Rozważane jest odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN) w zakresie towarów – potwierdziło Ministerstwo Finansów.

Resort potwierdził, że prowadzi on prace także nad stworzeniem nowej matrycy stawek VAT. Celem zmian ma być uproszczenie systemu stawek VAT. Chodzi o zapewnienie prostoty, przejrzystości i przyjazności w stosowaniu, eliminację istniejących niekonsekwencji i nieracjonalności w stawkach VAT.

Jak zaznaczył MF, celem jest także jednakowe opodatkowanie podobnych towarów, grup towarowych oraz usług), jak również wprowadzenie instrumentów ułatwiających podatnikom i organom podatkowym stosowanie przepisów dotyczących stawek VAT.

Niższe kwoty niektórych wskaźników podatkowych od 1 września

1 września zmienią się niektóre wskaźniki podatkowe. Wszystko za sprawą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w II kwartale 2018 roku wyniosło 4521,08 zł.
9 sierpnia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2018 roku wyniosło 4521,08 zł. Niższe wynagrodzenie przeciętne za II kwartał 2018 roku w stosunku do kwartału poprzedniego wpłynie na obniżenie wynagrodzenia pracowników młodocianych od 1 września 2018 roku oraz zmniejszenie limitów przychodów emerytów i rencistów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia ulegają ograniczeniu lub całkowitemu zawieszeniu.

Na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za II kwartał 2018 roku ustala się wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych, jakie będzie im przysługiwało od 1 września 2018 roku. Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego:

  • w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4%,
  • w drugim roku nauki – nie mniej niż 5%,
  • w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6%.
Wynagrodzenie Obowiązuje od
I rok nauki II rok nauki III rok nauki
184,91 zł 231,14 zł 277,37 zł 01.06.2018
180,84 zł 226,05 zł 271,26 zł 01.09.2018

Warto przy tym zaznaczyć, że powyższe kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe, czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy, czy za wyniki w nauce.

Zmiana przeciętnego wynagrodzenia wpłynie również na zmianę progów zarobkowych obowiązujących emerytów i rencistów od 1 września 2018r.

Wpływ przeciętnego wynagrodzenia na obowiązujące limity przychodów uzyskiwanych przez emerytów i rencistów
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie Graniczne kwoty przychodu
kwartał/rok kwota Okres obowiązywania od Dolna granica przychodu Górna granica przychodu
(1) (2) (3) (4) = (2) × 70% (5) = (2) × 130%
I kw. 2018 r. 4.622,84 zł  1.06. 2018r. 3.235,99 zł 6.009,69 zł
II kw. 2018 r. 4.521,08 zł 1.09.2018r. 3.164,76 zł 5.877,40 zł

Dodatkowa struktura JPK w zamian deklaracji VAT

Ministerstwo finansów obiecuje wdrożenie nowych rozwiązań, które uproszczą system podatkowy w Polsce. Podatnicy mają mieć mniej obowiązków. Jednym z takich udogodnień ma być zniesienie obowiązku składania deklaracji VAT.

Deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K mają być zastąpione przez dodatkową strukturę jednolitych plików kontrolnych JPK_VDEK. Najprawdopodobniej nie będzie trzeba ich składać od 2019 r.

Celem MF jest wdrożenie obsługi rozliczeń VAT za pomocą plików JPK. Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT nie będzie musiał, tak jak ma to miejsce obecnie, składać deklaracji VAT oraz informacji o ewidencji JPK_VAT. Zamiast tego złoży jedną informację JPK_VDEK. Plik ten będzie podstawą rozliczenia podatkowego.

Kto w 2018 r. zapłaci wyższe składki na ZUS?

W 2018 r. zaczną obowiązywać pierwsze rozwiązania przewidziane w Konstytucji dla Biznesu: ulga na start, dzięki której przedsiębiorcy w pierwszych miesiącach działalności nie będą płacili składek na ZUS oraz możliwość prowadzenia działalności na mała skalę bez zarejestrowania. Zła wiadomość dla już działających przedsiębiorców, składki ZUS wzrosną.

 

Wysokość składek dla przedsiębiorców podlegających ogólnym zasadom
Podstawa wymiaru 2665,80 zł
Rodzaj ubezpieczenia stawka % 1.01.2018r. – 31.12.2018r.
Emerytalne 19,52 520,36 zł
Rentowe 8,00 213,26 zł
Chorobowe 2,45 65,31 zł
Wypadkowe 1,80 47,98 zł
Fundusz Pracy 2,45 65,31 zł

W porównaniu z mijającym rokiem łącznie składki wzrosną o ponad 100 zł.

Osoby, które rozpoczynają po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadziły wcześniej działalność i ją zamknęły, a od czasu zamknięcia upłynęło już 5 lat, mają prawo do tak zwanego ZUS-u preferencyjnego przez okres 24 miesięcy. Składki naliczane są od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2100 zł spowoduje wzrost składek preferencyjnych o 5 proc.

Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców
Podstawa wymiaru 630,00 zł
Rodzaj ubezpieczenia stawka % 1.01.2018r. – 31.12.2018r.
Emerytalne 19,52 122,98 zł
Rentowe 8,00 50,40 zł
Chorobowe 2,45 15,44 zł
Wypadkowe 1,80 11,34 zł

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie opłacają składki na Fundusz Pracy.

Do powyższych wartości należy doliczyć jeszcze składkę zdrowotną (obecnie 297,28 zł). Wysokość składki zdrowotnej liczona jest jednak inaczej i zależy od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Wartość ta nie została jeszcze ogłoszona. Wtedy też poznamy nową wartość składki zdrowotnej.

Przedsiębiorco, pamiętaj, od 1 stycznia opłacisz swoje składki prościej i szybciej.
Pamiętaj, aby przy opłacaniu składek w styczniu skorzystać z Numeru Rachunku Składkowego (NRS), który otrzymałeś listem poleconym z ZUS. Jeśli nie odebrałeś takiej przesyłki, nic straconego, w każdej chwili możesz sprawdzić swój numer na naszej stronie w wyszukiwarce numeru rachunku składkowego http://www.eskladka.pl

Źródło: ZUS

Wyższa kwota wolna od podatku

Od 1 stycznia 2018 r. wzrośnie kwota wolna od podatku. Zmiany takie przewiduje projekt ustawy z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Nowelizacji ulega art. 27 w ust. 1a pkt 1 – 3 ustawy o PIT otrzymując brzmienie:

  • 1 440 zł-dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł,
  • 1 440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr x (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) + 5 000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł,
  • 556 zł 02 gr -dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł.

Oznacza to, że osoby których roczny dochód nie przekroczy kwoty 8000 zł nie zapłacą podatku dochodowego. Osoby których dochody znajdą się w przedziale pomiędzy 8 000 zł a 13 000 zł, również zapłacą niższy podatek. Dla nich kwota wolna będzie malała wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania. Zmiana nie wpłynie na podatników o dochodach powyżej 13 000 zł i nie przekraczających 85 528 zł. Dla nich kwota zmniejszająca podatek pozostanie na dotychczasowym poziomie. Natomiast dla podatników, których dochody przekroczą wysokość górnej granicy pierwszego przedziału podatkowego aż do kwoty 127 000 zł i więcej, kwota zmniejszająca podatek będzie maleć z poziomu 556,02 do zera.